Expertises

Prototyping & testing

Prototyping vormt een fundamenteel onderdeel van het ontwerpproces. Elk prototype ondergaat testen en evaluaties op basis van vooraf vastgestelde criteria. Hierbij testen we bijvoorbeeld de technische betrouwbaarheid, voeren we stress- en levensduurtesten uit, beoordelen we de ergonomie en doen we gebruikerstesten om de interactie tussen gebruiker en product te evalueren. De feedback uit deze testen wordt gebruikt om het ontwerp te verbeteren. Dit cyclische proces van ontwerpen, testen, evalueren en het verwerken van de resultaten zorgt ervoor dat we met elk prototype een stap dichter bij het uiteindelijke optimale product komen. Bij WeLLDesign zijn we onder andere bedreven in fast prototyping: door gebruik te maken van off-the-shelf onderdelen en onze 3D-printers kunnen we zeer snel prototypes maken. Dit is van groot belang, omdat we hiermee onze ideeën voortdurend kunnen testen en in zeer korte tijd meerdere iteraties kunnen doorlopen.

Marktonderzoek

Door marktonderzoek te doen krijgen we inzicht in de potentiële marktpositie van de innovatie. Dit is zeer belangrijk omdat een innovatie altijd in het grotere plaatje van ‘de markt’ gezien dient te worden. We gaan daarom op zoek naar een strategische toekomstige marktpositie. Dit doen we door vergelijkbare producten te onderzoeken die al op de markt zijn en vast te stellen in welke mate deze bijvoorbeeld nog niet voldoen aan de wensen van de eindgebruiker. Ook doen we onderzoek naar trends en technologische ontwikkelingen. Tenslotte gebruiken we matrixen waarin we het bestaande aanbod op de markt groeperen naar onder andere vormgeving, innovativiteit, duurzaamheid, prijs, duurzaamheid, etc. Zo kan mogelijk een ‘gat’ in de markt worden gevonden en worden er keuzes gemaakt over hoe het te ontwikkelen product te positioneren. Op deze manier verzekeren we ons ervan dat de innovatie die we ontwikkelen onderscheidend is.

Ideation product design

Mechanical design

Het mechanisch ontwerp betreft de mechanische werking van het product: de bewegingsmechanismen met de bijbehorende besturingselektronica. Bij WeLLDesign zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen en ontwikkelen van in serie te produceren apparaten met bewegingsmechanieken. Hierbij wordt begonnen een proof of concept waarmee het basis werkingsprincipe wordt bewezen. Via een iteratief ontwerpproces worden de mechaniek en behuizing stap voor stap doorontwikkeld. Het eindresultaat is een product dat technisch perfect werkt, aan alle (wettelijke) eisen voldoet en volledig naar wens is van de klant en zijn eindgebruiker. 

Risico-analyse

Vaak evalueren we de potentiële risico’s en de haalbaarheid van een innovatie, nog voordat we beginnen met ontwerpen. Om daar inzicht in te verkrijgen worden zaken als bestaande patenten en mogelijke beperkingen vanuit wet- en regelgeving onderzocht. Ook voeren we vaak gesprekken met betrokkenen zoals leveranciers of experts om alle risico’s op de radar te krijgen. Daarnaast beoordelen we de technische risico’s met betrekking tot functionaliteit, technische- en economische haalbaarheid en maakbaarheid. Deze evaluatie helpt zowel ons als de klant om een goed gefundeerde beslissing te nemen over de aanpak van het project en het wel of niet (door)ontwikkelen van de innovatie.

Co-creatie

WeLLDesign is gespecialiseerd in co-creatie, waarbij gebruikers en andere belanghebbenden actief betrokken worden in het ontwerpproces. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens door ons georganiseerde co-creatie sessies, waar onze ontwerpers samen met alle belanghebbenden ideeën genereren, prototypes testen en feedback verzamelen. Daarnaast kan co-creatie ook een constant proces zijn, waarbij gedurende het hele ontwerpproces regelmatig concepten of ideeën worden voorgelegd aan verschillende stakeholders. Hierdoor komt een product tot stand dat alle perspectieven weet te integreren en bewezen draagvlak heeft binnen de organisatie. Co-creatie heeft als voordeel dat het een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bevordert bij alle stakeholders binnen het bedrijf, wat vaak leidt tot een grotere acceptatie van de innovatie.

Vormgeving

De vormgeving van een product is een integraal onderdeel van het ontwerpproces: vorm en functie zijn niet los van elkaar te zien. Hoe een product wordt ervaren hangt niet alleen af van hoe het feitelijk functioneert, maar óók van de perceptie van de gebruiker. Tijdens het hele ontwerpproces waken we ervoor dat een product logisch en gebruiksvriendelijk ontworpen wordt. Hierbij streven we ernaar om de merkidentiteit door middel van het product over te brengen. Het product is immers een van de belangrijkste ambassadeurs van het merk. We maken weloverwogen keuzes over vorm, functie, materiaalgebruik, kleurgebruik en de plaatsing van het logo. Door iteratieve feedback en voortdurende verbeteringen zorgen we ervoor dat het eindproduct voldoet aan zowel de praktische als visuele eisen.

Mechaniek prototype engineering

Haalbaarheids-onderzoek

Bij een haalbaarheidsonderzoek voeren wij een gedetailleerde evaluatie uit van de technische en financiële levensvatbaarheid van een innovatie of productidee. De technische evaluatie omvat de beoordeling van de slagingskans van de technische uitdagingen die moeten worden overwonnen om de innovatie te ontwikkelen, en de potentiële technische risico’s tijdens het gebruik. De financiële evaluatie richt zich op een grondige investerings- en kostprijsanalyse in relatie tot de aantallen die geproduceerd dienen te worden alsook de terugverdientijd. We berekenen de benodigde initiële investeringen, inclusief kosten voor de ontwikkeling, materiaal- en prototypekosten en eventuele licenties of patenten. Daarnaast wordt de kostprijsanalyse uitgevoerd om de verwachte productiekosten per eenheid te bepalen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel variabele als vaste kosten. Deze waardeanalyse helpt bij het inschatten van de financiële haalbaarheid van het project. 

Strategic design

Een belangrijke stap in de vormgeving van een product is strategic design. Bij WeLLDesign zien we de vormgeving niet als een ‘sausje’ dat achteraf aan een product wordt aangebracht, maar als integraal onderdeel van het gehele industrieel ontwerpproces. Om die reden bepalen we samen met de klant de basis voor de vormgeving, nog vóórdat we het product in detail ontwikkelen. De vormgeving dient immers aan te sluiten op de kernwaarden van het merk. Het gaat er hierbij niet om of het ‘mooi’ of ‘lelijk’ is, maar of de vormdetaillering past bij het bedrijf. We zetten hiervoor een Strategic Design Workhop in, waarbij – met behulp van vele visuele stimuli – beelden worden beelden geselecteerd die aansluiten bij de merkidentiteit van de onderneming. Op basis van de resultaten wordt een moodboard ontwikkeld dat visueel en met steekwoorden samenvat wat de uiteindelijke uitstraling van het product zal moeten worden. Dit moodboard vormt de basis voor het ontwikkelen van de coherente en aantrekkelijke visuele vormgeving van het product tijdens opvolgende productontwikkelingsproces.

Brainstorming product design

UX Design

Bij vrijwel elk project is ideation een sleutelonderdeel. Het startpunt is een duidelijke probleemstelling of vraag die begint met ‘how to…’. Met behulp van verschillende ideegeneratie-technieken zoals brainstormsessies, schetsen, design thinking en morfologische overzichten worden ideeën gegenereerd. In deze ‘divergente’ fase gaat het om zo veel mogelijk oplossingen. Immers: kwantiteit leidt tot kwaliteit. Met ons multidisciplinaire team met vele jaren ervaring in ‘dwars’ denken komen we altijd tot verrassende en frisse ideeën. Met behulp van selectiecriteria, die samen met de klant zijn opgesteld, worden de ideeën getrechterd (convergeren) tot kansrijke ontwikkelingsrichtingen. De meest kansrijke ideeën worden verder schetsmatig of in storyboards verder uitgewerkt. Visualisaties zijn hierbij essentieel, omdat een plaatje meer zegt dan duizend worden. Samen met de klant komen we vervolgens tot weloverwogen ontwikkelingsrichtingen. Op basis hiervan worden concepten ontwikkeld.

Ideation

Bij vrijwel elk project is ideation een sleutelonderdeel. Het startpunt is een duidelijke probleemstelling of vraag die begint met ‘how to…’. Met behulp van verschillende ideegeneratie-technieken zoals brainstormsessies, schetsen, design thinking en morfologische overzichten worden ideeën gegenereerd. In deze ‘divergente’ fase gaat het om zo veel mogelijk oplossingen. Immers: kwantiteit leidt tot kwaliteit. Met ons multidisciplinaire team met vele jaren ervaring in ‘dwars’ denken komen we altijd tot verrassende en frisse ideeën. Met behulp van selectiecriteria, die samen met de klant zijn opgesteld, worden de ideeën getrechterd (convergeren) tot kansrijke ontwikkelingsrichtingen. De meest kansrijke ideeën worden verder schetsmatig of in storyboards verder uitgewerkt. Visualisaties zijn hierbij essentieel, omdat een plaatje meer zegt dan duizend worden. Samen met de klant komen we vervolgens tot weloverwogen ontwikkelingsrichtingen. Op basis hiervan worden concepten ontwikkeld.

FMEA analyse

Bij WeLLDesign zijn we bedreven in het gebruik van FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) om mogelijke storingen en hun effecten systematisch te identificeren in het ontwerp van een product. We identificeren de potentiële storingen van zowel de individuele componenten als het product als geheel, waarna we hun oorzaken en gevolgen evalueren. Elke mogelijke storing wordt een risicoscore toegekend op basis van de waarschijnlijkheid van optreden, de ernst van de gevolgen en de detecteerbaarheid. Ook worden de investeringen in kaart gebracht die nodig zijn om de faalrisico’s te verlagen. Deze risicoscores helpen bij het stellen van prioriteiten voor de aspecten waarop het ontwerp verbeterd dient te worden. Hierdoor worden de betrouwbaarheid en veiligheid van de producten op het voor de klant gewenste niveau gebracht.

Biobased design

Om sustainable producten te kunnen ontwerpen onderzoekt WeLLDesign de mogelijkheden van biobased grondstoffen. Zoals te spuitgieten biobased compounds zals PLA of compounds uit koffiedik, hennep etc. maar zeker ook de mogelijkheden om uit biobased vezels uit hennep, Miscanthus, vlas etc serieproducten te ontwikkelen. Voorwaarden voor succes is dat naast het milieuvoordeel de toepassing ervan ook economisch haalbaar is. Daarnaast speelt – met name ook voor toepassingen in de bouw – regelgeving en certificering een rol. WeLLDesign heeft toegang tot 100% biobased binders die ook met bepaalde biobased toevoegingen waterafstotend en brandwerend zijn te maken. Ook hebben we een ‘bouwsysteem’ ontwikkeld waarmee in met de verwerking van biovezels met de 100% biobased binder op arbeid kan worden bespaard. We denken graag mee over de mogelijke toepassing van biobased materialen in jouw product of innovatie. 

FEM analyse

Probleemanalyse

Tijdens de probleemanalyse vormen we een idee van de ontwerpuitdaging. Het doel van de probleemanalyse is om tot een scherp programma van eisen te komen: hierin staan alle vereisten waar het ontwerp aan zal moeten voldoen. Dit kunnen eisen zijn die te maken hebben met bijvoorbeeld afmetingen, kostprijs, gewicht, prestatie, bepaalde normen waaraan voldoen moet worden, ergonomie, duurzaamheid, toleranties etc. Vaak hebben we bij de aanvang van een project al wel een grof beeld hiervan, maar moet dit nog verder uitgedacht worden. Dat doen we onder andere door in gesprek te gaan met de stakeholders en experts en te achterhalen waar het product allemaal aan dient te voldoen. Ook organiseren we vaak een kick-off met de klant waarin gezamenlijk (een begin aan) de lijst met eisen opgesteld wordt. Tot slot doen we desk research om bijvoorbeeld relevante normen, wetgeving of data te achterhalen. Hieruit voortkomende eisen worden geïdentificeerd. De som van al deze eisen leidt aan het einde van de analysefase tot een ontwerpkader. In overleg met de klant wordt dit kader definitief gemaakt waarna dit het startpunt van het daadwerkelijke ontwerpproces vormt.

Workshops

Om een sprint te trekken zet WeLLDesign in het ontwikkelproces regelmatig workshops in. We hebben jarenlange ervaring met het ontwerpen en organiseren van workshops die niet alleen heel plezierig en dynamisch zijn, maar ook veel inspiratie en ideeën opleveren. In een sessie van één tot maximaal zes dagen met alle stakeholders van je onderneming en eventueel met een klant of toeleverancier, inventariseren we uitdagingen en genereren we ideeën en oplossingen. De focus en hoofdvragen van de workshops passen we aan op jouw project en doelen. Er is een ruime keuze aan workshops: van een kick-off meeting voor een vliegende start en een strategic design-workshop voor het bepalen van de vormgevingsstrategie tot een ideegeneratie-workshop of een pressure cooker om alle eisen en wensen te identificeren en de gehele levenscyclus van het nieuwe product te doorlopen. Al onze workshops dagen uit om out-of-the-box te denken, verbreden het perspectief en zorgen voor een vliegende start. Na afloop zijn de neuzen van alle betrokkenen gericht op het beoogde doel.

Industrial design engineering

Gebruikersonderzoek

Het doen van gebruikerstesten en deze op de juiste manier interpreteren zorgt ervoor dat de ontwerpen die we maken goed afgestemd zijn op de eindgebruiker. Een methode die wij veel gebruiken is observeren hoe gebruikers zonder voorkennis het product gebruiken. Vanaf uitpakken en installeren tot gebruiken en schoonmaken. ‘De customer journey’ wordt daarin vanaf begin tot eind doorlopen. Vervolgens vragen we de gebruiker naar zijn of haar gedachten en ervaringen. Door hierover in gesprek te gaan, identificeren we punten waarop het product nog verder verbeterd kan worden. Vaak gaat dit om verbeteringen op het gebied van ergonomie, bediening of vormgeving. Zo zorgen we ervoor dat aannames over de gebruiker geverifieerd of juist weerlegd kunnen worden en de ontwerpkeuzes daarmee niet berusten op onderbuikgevoelens. Op die manier kunnen we producten creëren die zowel functioneel als aantrekkelijk zijn voor de eindgebruiker, en dus ook goed ontvangen zullen worden zodra deze op de markt komen.

Design for (dis-)assembly

Het ontwerpen van een product voor (dis-)assembly houdt in dat het product zodanig wordt ontworpen dat het eenvoudig en efficiënt geassembleerd en weer gedemonteerd kan worden. Het eerste is essentieel om tot lage montagekosten te komen en het tweede om producten goed reparabel en recyclebaar te maken. Dit leidt tot een verlengde levensduur van het product en de toepasbaarheid in een circulaire economie, waarbij de producent eventueel eigenaar blijft van het product. Bij het ontwerpen voor (dis-) assembly focussen wij ons op het vinden van een balans tussen esthetiek, functionaliteit en eenvoud in het montage- of demontageproces. Hierbij helpt het ons dat we een diepgaand begrip van materialen, verbindingstechnieken en gebruikersinteracties hebben. Hierdoor kunnen we modulaire producten ontwikkelen die zowel praktisch als kostenefficiënt zijn.  

Productiebegeleiding

Al tijdens het ontwerpproces vormen wij een beeld van de productiemethode, de potentiële productiepartners, de afkomst van inkooponderdelen en de volgorde van assemblage. Zodra het ontwerp volledig uitgedacht is, komen we tot een Bill of Materials en de benodigde technische tekeningen. We instrueren de producent(en) en begeleiden de productie en assemblage van de ‘first out of tools’. Vervolgens begeleiden we de nulserie, de allereerste productieserie, en deze wordt uitvoerig door ons getest. Wij controleren of alles volgens de technische tekeningen geproduceerd is en alles naar verwachtingen functioneert. Doordat wij een diepgaand begrip hebben van het ontwerp van het product, weten we precies waar we op moeten letten en wordt de beoogde kwaliteit zorgvuldig bewaakt. Zodra de nulserie goedgekeurd is geven wij groen licht voor de daadwerkelijke productie en dragen we het project volledig over aan de klant.

Productoptimalisatie

Regelmatig is het nodig om producten te herzien, zelfs als een product al een tijd succesvol op de markt is. Soms is dit nodig omdat een product niet meer voldoet aan wet- en regelgeving of bijvoorbeeld aan bepaalde normen. In andere gevallen worden producten in grotere aantallen geproduceerd dan aanvankelijk gedacht en kan een verbeterd ontwerp een kostenreductie opleveren. Ook komt het voor dat een product toe is aan een modernisering van uiterlijk, functie of materiaalgebruik, zoals het vervangen van bepaalde materialen door een milieuvriendelijker alternatief. Bij het optimaliseren van een product starten we altijd met een grondige evaluatie. Als één aspect verbeterd moet worden, is dit namelijk vaak een goed moment om het product als geheel door te lichten en direct andere wijzigingen door te voeren. Op deze manier benutten we de gelegenheid optimaal. We stellen vervolgens een duidelijk plan van aanpak op voor de beoogde aanpassingen en nemen daarbij elke ontwerpbeslissing in overleg met de klant.

Prototypes engineering

Milieuvriendelijk ontwerp

Al decennia legt WeLLDesign de nadruk op de toepassing van recyclebare materialen. De al decennia terug door WeLLDesig ontwikkelde bloemenfust en de zeer succesvolle Hartman Royal Club (1983) zijn een van de eerste voorbeelden. Vele resultaten van ons werk hebben ook een zeer lange technische en economische levenscyclus. Bij het ontwerpproces houden wij rekening met duurzaamheid door een holistische benadering te hanteren die alle fasen van de productlevenscyclus omvat. In de supply chain kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor lokale leveranciers en materialen van bekende en gecontroleerde herkomst. Een zorgvuldige maar tijdloze vormgeving en hoge mate van functionaliteit zijn essentieel. Ook zaken als productiemethode, manier van transport, verpakkingsgrootte, materiaalgebruik (evt. biobased) en levensduur kunnen gekozen worden met duurzaamheid als uitgangspunt. Bij WeLLDesign hanteren we een integrale aanpak waarbij ook aspecten als energiegebruik tijdens gebruik, repareerbaarheid en recyclebaarheid meegenomen worden. We proberen hierin altijd naar een win-win-win te zoeken voor klant, eindgebruiker en milieu.  

Patentonderzoek

WeLLDesign voert grondig onderzoek uit naar bestaande patenten om op ideeën te komen of de nieuwheid en beschermbaarheid van onze innovaties te bepalen. Dit helpt inbreuk op bestaande patenten te vermijden en de innovaties die tijdens de productontwikkeling ontstaan juridisch te beschermen. Als we kans zien voor het aanvragen van een patent van een innovatie dan zullen we dit altijd vroegtijdig overleggen. Als er inderdaad wordt besloten om een patent aan te vragen dan kunnen wij de gewenste informatie aanleveren aan het octrooibureau waar de klant al mee werkt of het octrooibureau waar WeLLDesign geregeld mee samenwerkt.

Veldtesten

Met een veldtest evalueren we het product in de werkelijke gebruiksomgeving. Dit biedt inzichten die niet in onze werkplaats kunnen worden verkregen en derhalve zeer waardevol zijn. Vaak voeren we deze veldtest uit nadat het productprototype goed is beoordeeld en we dus tot een integraal ontwerp zijn gekomen, maar wijzigingen nog steeds mogelijk zijn. Tijdens een veldtest observeren we bijvoorbeeld hoe gebruikers met het product omgaan, testen we de invloed van weersomstandigheden of kijken we hoe intuïtief het product in gebruik is. Hiervan verzamelen we feedback, en deze informatie stelt ons vervolgens in staat om noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

Zit jij met een ontwerp-vraagstuk?

We staan te popelen om voor je aan de slag te gaan. Heb je al een concreet vraagstuk of ben je nog op zoek naar mogelijke innovaties? In beide gevallen helpen we je graag.

Comments are closed.

Close Search Window